سیاست ها ( سیاستهای بر گرفته از قوانین ، اسناد و تکالیف با لا دستی در خصوص مراکز غیر دولتی ):

 

1)  ظرفیت‌سازی و شبکه سازی بین تشکلها، سازمانهای مردم نهاد و بویژه تشکل های جامعه هدف به منظور: ( استراتژی دوم )

        - توسعه مشارکت آنها در برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان

        - تقویت حضور آنها در عرصه های ارائه خدمات با تاکید بر خودکفایی در تامین منابع

 - تسهیل ارتباطات و تبادل دانش تجربه و تخصص 

2) راهبری و نظارت مراکز غیردولتی در قالب سازوکارهای قانونی و پایدار از طریق: ( استراتژی چهار )

        - ساماندهی نظام اعطای یارانه های مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات استاندارد

        - بهبود فضای کسب و کار و اجرای سیاستهای تشویقی   

         - استانداردسازی مراکز ارائه دهنده خدمات

3) توانمندسازی نیروی انسانی در سطح سازمان و مراکز غیردولتی( استراتزی هفدهم )

4) اصلاح و مهندسی فرآیندهای سازمانی در جهت افزایش بهره‌وری سازمان  ( استراتزی هجدهم )

5) برون‌سپاری خدمات تخصصی و غیرتخصصی به صندوقها، مراکز غیردولتی و سازمانهای مردم‌ نهاد ( استراتژی بیستم )

6) توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد ( موضوع تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاسته های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 110904/1/63

به تاریخ 16/8/88 )

 

 

  سیاست ها و متغیرهای اثرگذار برای رشد بهره وری:

 

ردیف

متغیر اثر گذار

حوزه متولی

حوزه همکار

برنامه اجرائی

1

آموزش نیروی انسانی شاغل در مراکز متناسب با مأموریتها و فعالیتهای تخصصی مراکز

معاونت های تخصصی

دانشگاه و مراکز علمی معتبر،

انجمن صنفی مراکز

مرکزفناوری اطلاعات

تدوین نظام نامه آموزش نیروهای مراکز غیر دولتی

2

نظارت بر استخدام نیروی انسانی کارآمد به لحاظ سطح و رشته تحصیلی مرتبط با فعالیت مراکز

معاونت های تخصصی

دبیرخانه توسعه مراکز غیردولتی

انجمن صنفی مراکز

تهیه شیوه نامه

3

ایجاد سیستم گردش دانش در بین مراکز، استفاده از نظرات مشورتی در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مرتبط با مراکز

انجمن صنفی مراکز

معاونت های تخصصی

معاونت های تخصصی

مرکز فناوری اطلاعات

دبیرخانه کمیسیون ماده26  استان

تهیه شیوه نامه نحوه برگزاری انتخابات تشکل های کشوری

ایجاد شبکه مراکز غیردولتی کشور

4

ایجاد شبکه و تشکل های تخصصی مراکز

دبیرخانه توسعه مراکز

و موسسات غیر دولتی

 

معاونت های تخصصی

انجمن صنفی مراکز

تهیه دستورالعمل تشکل های تخصصی

5

تجهیز مراکز به فناوری های نوین به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری

انجمن صنفی مراکز

مرکز فناوری اطلاعات

معاونت های تخصصی

تهیه شیوه نامه

6

استاندارد سازی خدمات مراکز و موسسات غیردولتی

( ارائه حداقل استانداردهای خدمات به گروههای هدف و سطح بندی خدمات )

معاونت های تخصصی

انجمن صنفی مراکز

دبیرخانه مراکز غیردولتی

دبیرخانه کمیسیون ماده26  استان

تدوین دستورالعمل های عمومی و تخصصی مراکز توانبخشی + دستورالعمل نحوه ارزشیابی سازمان های مردم نهاد

7

 

تسهیل تعاملات و حمایت حقوقی و قانونی

از مراکز و موسسات

 

انجمن صنفی مراکز

 

دفتر امور حقوقی

 

 

8

تدوین شناسنامه آموزشی مصوب برای کارکنان مراکزغیر دولتی قبل از تاسیس و بازآموزی

انجمن صنفی مراکز

معاونت های تخصصی

دبیرخانه مراکز غیردولتی

مرکز فناوری اطلاعات

تهیه شیوه نامه

9

معرفی به مسکن و شهرسازی، سهرداری ها، اداره امور اقتصاد و دارایی و ... جهت برخورداری از مزایای متعلقه

دبیرخانه توسعه مراکز

و موسسات غیر دولتی

انجمن صنفی مراکز

 

تهیه شیوه نامه

 

 

 

سیاست های تشویقی:

 

ردیف

عنوان سیاست

حوزه متولی

حوزه همکار

برنامه اجرائی

1

مأمور نمودن نیروهای متخصص سازمان به مراکز جهت انتقال تجارب به این مراکز (بصورت نیمه وقت)

مراکز بهزیستی استان

 

 

2

واگذاری فضا و تجهیزات با استفاده از مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 28 و 24 به مراکز

کارگروه ماده 24 کشوری

مدیر کل استان

معاونت های تخصصی

کارگروه ماده 24 کشوری

اجرای آئین نامه و دستورالعمل ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه و دستورالعمل ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

3

معرفی به سیستم بانکی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز با وامهای طولانی مدت کم بهره

مدیر کل استان

معاونت های تخصصی

 

تهیه شیوه نامه

4

تسهیل ارتقاء سطح مجوز فعالیت مراکز از شهری به استانی، استانی به کشوری، کشوری به بین المللی

دبیرخانه توسعه مراکز و موسسات غیردولتی

معاونت های تخصصی

دبیرخانه کمیسیون ماده 26

تهیه شیوه نامه

5

ارائه تسهیلات در جهت بیمه پرسنل مراکز غیردولتی

( پرداخت حق بیمه سهم کارفرما )

 

معاونت های تخصصی

مرکز فناوری، ارتباطات و تحول اداری

دفتر بودجه و تلفیق منابع

مطابق با مصوبه مربوطه

6

واگذاری پرونده های بیشتر به موسساتی که در ارزشیابی ها از رتبه بالاتری برخوردارند

( در صورت تأمین نیروی تخصصی مورد نیاز )

معاونت های تخصصی

دبیرخانه توسعه مراکز

و موسسات غیردولتی

انجمن صنفی مراکز

تهیه دستورالعمل نحوه ارزشیابی سازمانهای مردم نهاد

7

پرداخت کمک بلاعوض در قبال ارائه خدمت با کیفیت به هنگام و با کفایت به مراکز

حوزه ریاست

معاونت های تخصصی

تدوین دستورالعمل مربوطه

8

پرداخت یارانه طرح هدفمندسازی یارانه های توانخواهان در مراکز شبانه روزی به این مراکز

حوزه ریاست

مراکز بهزیستی استان

معاونت های تخصصی

انجام اقدامات اجرائی لازم

9

اعطای نشان خدمت به موسسات غیر دولتی

دبیرخانه توسعه مراکز و موسسات غیردولتی

معاونت های تخصصی

دبیرخانه کمیسیون ماده 26

تهیه شاخص های ارزشیابی

10

سیاست رتبه بندی مراکز غیر دولتی

بر حسب کیفیت عملکرد

معاونت های تخصصی

مراکز بهزیستی استان

انجمن صنفی مراکز

تدوین دستورالعمل مربوطه

رتبه بندی مراکز غیردولتی توسط حوزه های تخصصی بصورت سالیانه

11

برگزاری گردهمائی مسئولین مراکز و تجلیل از مراکزی که توانمندی و کارائی بالاتری دارند

انجمن صنفی مراکز

معاونت پشتیبانی و

معاونت های تخصصی

دبیرخانه توسعه مراکز و

موسسات غیردولتی

تهیه شیوه نامه

 
 
 
 
 
 
 
به سایت مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری خوش آمدید

   خانه