آموزش محور توسعه مهارت شایستگی های شغلی

 

 

اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان بهزیستی کشور:

 

1-ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی سازمان از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت کارکنان

 

2-توانمند سازی و توسعه مدیران جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی .

 

3-ایجاد یکپارچگی و تعامل بین برنامه ها و فرصت های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی و سازمانی و اجتناب از آموزشهای غیرضروری.

 

4-تمرکز و رویکرد آموزش های کوتاه مدت و کاربردی.

 

5-نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی کشوری ، استانی و منطقه ای.

 

6-استفاده از ظرفیتهای درون وبرون سازمانی در زمینه اجرای آموزش.

 

7-ایجاد انگیزه درخصوص رشدمهارتی ودانشی کارکنان بصورت خودکنترلی.

 

8-اثربخشی مستمر در برنامه های آموزشی جهت ایجاد فرصتهای یادگیری در سطوح مختلف.

 

9-ارتقاءاستاندارد آموزشی.

 

10-استفاده از فناوریهای نوین در ارائه آموزشهای ضمن خدمت.

 

11-توسعه مشارکت موثرکارکنان درارتقاء دانش،مهارت و بینش خود.

 

 

 

اقدامات آموزش و توسعه منابع انسانی

 

 

بررسی واهتمام کلیه فرایند های آموزشی به منظور تسریع در امور مربوط به آموزش از طریق سیستم مدیریت آموزشTOM

 

بررسی واعتبار سنجی مراکز وطبقه بندی آنان وایجاد بانک اطلاعات مراکزآموزشی .

 

برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس ((T0T جهت مدرسین درون سازمانی 

 

دوره های آموزشی بهبود مدیریت سال 1392

 

دوره های آموزشی حضوری1392

 

دوره های آموزشی غیر حضوری سال 1392

 

همکاران گروه آموزش بهزیستی کشور

 

 

 

به سایت مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری خوش آمدید

   خانه